Tag: latest kannada

ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಯ೯ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಮೋದಿಯವರಂತೂ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಭಾಂದವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು...